KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Smarte hurtigtaster i Excel

Ønsker du å jobbe mest mulig effektivt i Excel er det en rekke ulike hurtigtaster du kan bruke. Her er en oversikt over en del av dem.

Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten

TastBeskrivelse
CTRL+PGUPBytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.
CTRL+PGDNBytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.
CTRL+SKIFT+(Tar frem skjulte rader i det merkede området.
CTRL+SKIFT+&Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.
CTRL+SKIFT_Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.
CTRL+SKIFT+~Bruker standard tallformat.
CTRL+SKIFT+$Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).
CTRL+SKIFT+%Bruker prosentformatet uten desimaler.
CTRL+SKIFT+^Bruker tallformatet Eksponentielt med to desimaler.
CTRL+SKIFT+#Bruker datoformatet med dag, måned og år.
CTRL+SKIFT+@Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.
CTRL+SKIFT+!Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier.
CTRL+SKIFT+*Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).
Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.
CTRL+SKIFT+:Setter inn gjeldende klokkeslett.
CTRL+SKIFT+”Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.
CTRL+SKIFT+
PLUSSTEGN (+)
Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.
CTRL+
MINUSTEGN (-)
Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.
CTRL+;Setter inn gjeldende dato.
CTRL+JBytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.
CTRL+’Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.
CTRL+1Viser dialogboksen Formater celler.
CTRL+2Bruker eller fjerner fet formatering.
CTRL+3Bruker eller fjerner kursiv formatering.
CTRL+4Bruker eller fjerner understreking.
CTRL+5Bruker eller fjerner gjennomstreking.
CTRL+6Bytter mellom å skjule objekter og vise objekter.
CTRL+8Viser eller skjuler disposisjonssymboler.
CTRL+9Skjuler de merkede radene.
CTRL+0Skjuler de merkede kolonnene.
CTRL+AMerker hele regnearket.
Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+A gjeldende område. Trykk CTRL+A én gang til hvis du vil merke hele regnearket.
Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.
CTRL+SKIFT+A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.
CTRL+FBruker eller fjerner fet formatering.
CTRL+CKopierer de merkede cellene.
CTRL+DBruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.
CTRL+BViser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Søk valgt.
SKIFT+F5 viser også denne kategorien, mens SKIFT+F4 gjentar siste Søk-handling.
CTRL+SKIFT+F åpner dialogboksen Formater celler med kategorien Skrift valgt.
CTRL+GViser dialogboksen Gå til.
F5 viser også denne dialogboksen.
CTRL+HViser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Erstatt valgt.
CTRL+KBruker eller fjerner kursiv formatering.
CTRL+IViser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.
CTRL+LViser dialogboksen Opprett tabell.
CTRL+NOppretter en ny, tom arbeidsbok.
CTRL+OViser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.
CTRL+SKIFT+O merker alle celler som inneholder merknader.
CTRL+PViser kategorien Skriv ut i Microsoft Office Backstage-visning.
CTRL+SKIFT+P åpner dialogboksen Formater celler med kategorien Skrift valgt.
CTRL+RBruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.
CTRL+SLagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.
CTRL+TViser dialogboksen Opprett tabell.
CTRL+UBruker eller fjerner understreking.
CTRL+SKIFT+U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.
CTRL+VSetter inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter et eventuelt merket område. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.
CTRL+ALT+V viser dialogboksen Lim inn utvalg. Den er bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regenark eller i et annet program.
CTRL+WLukker det valgte arbeidsbokvinduet.
CTRL+XKlipper ut de merkede cellene.
CTRL+YGjentar om mulig siste kommando eller handling.
CTRL+ZBruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

Funksjonstaster

TastBeskrivelse
F1Viser oppgaveruten Hjelp for Excel.
CTRL+F1 viser eller skjuler båndet.
ALT+F1 genererer et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.
ALT+SKIFT+F1 setter inn et nytt regneark.
F2Redigerer den aktive cellen og plasserer innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Flytter også innsettingspunktet til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.
SKIFT+F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.
CTRL+F2 viser forhåndsvisningsområdet i kategorien Skriv ut i Backstage-visning.
F3Viser dialogboksen Lim inn navn. Bare tilgjengelig hvis det allerede er navn i arbeidsboken.
SKIFT+F3 viser dialogboksen Sett inn funksjon.
F4Gjentar om mulig siste kommando eller handling.
Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.
CTRL+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.
ALT+F4 lukker Excel.
F5Viser dialogboksen Gå til.
CTRL+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.
F6Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoomekontrollene. I et regneark som er delt (Visning-menyen, Behandle dette vinduetFrys, kommandoen Del vindu), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.
SKIFT+F6 bytter mellom regnearket, zoomekontrollene, oppgaveruten og båndet.
CTRL+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.
F7Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.
CTRL+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ENTER når du er ferdig, eller ESC for å avbryte.
F8Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.
SKIFT+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.
CTRL+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyenfor arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.
ALT+F8 viser dialogboksen Makro for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.
F9Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.
SKIFT+F9 beregner det aktive regnearket.
CTRL+ALT+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.
CTRL+ALT+SKIFT+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.
CTRL+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.
F10Aktiverer eller deaktiverer tastetips. (Du kan gjøre det samme ved å trykke ALT.)
SKIFT+F10 viser hurtigmenyen for et merket element.
ALT+SKIFT+F10 viser menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.
CTRL+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.
F11Lager et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.
SKIFT+F11 setter inn et nytt regneark.
ALT+F11 åpner Microsoft Visual Basic for Applications Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).
F12Viser dialogboksen Lagre som.

Andre nyttige hurtigtaster

TastBeskrivelse
ALTViser tastetipsene (nye snarveier) på båndet.
Eksempler:
ALT, W, P viser regnearket i sideoppsettvisning.
ALT, W, L viser regnearket i normalvisning.
ALT, W, I viser regnearket i sideskiftvisning.
PILTASTERGår én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.
CTRL+PILTAST går til kanten av gjeldende dataområde(dataområde: Et område med celler som inneholder data, og som er avgrenset av tomme celler eller dataarkkantlinjer.) i et regneark.
SKIFT+PILTAST utvider det merkede celleområdet med én celle.
CTRL+SKIFT+PILTAST utvider det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.
PIL VENSTRE eller PIL HØYRE velger kategorien til venstre eller høyre når båndet er merket. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndkategori er merket, bytter tastene mellom knappene i kategorien.
PIL NED eller PIL OPP merker neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndkategori er merket, kan du gå opp eller ned i kategorigruppen med disse tastene.
I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.
PIL NED eller ALT+PIL NED åpner en valgt rullegardinliste.
TILBAKESletter ett tegn til venstre på formellinjen.
Fjerner også innholdet i den aktive cellen.
I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.
DELFjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -merknader.
I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.
ENDEND aktiverer Slutt på modus. I Slutt på modus kan du deretter trykke en piltast for å flytte til neste celle som ikke er tom, i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker END fulgt av en piltast.
END velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.
CTRL+END går til den siste cellen i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen som er lengst til høyre. Hvis markøren står på formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.
CTRL+SKIFT+END utvider det merkede celleområdet til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SKIFT+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.
ENTERFullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).
I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.
Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.
I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).
ALT+ENTER starter en ny linje i samme celle.
CTRL+ENTER fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.
SKIFT+ENTER fullfører en celleinntasting og merker cellen over.
ESCAvbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.
Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.
Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og returnerer til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.
HOMEGår til begynnelsen av en rad i et regneark.
Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.
Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.
CTRL+HOME går til begynnelsen av et regneark.
CTRL+SKIFT+HOME utvider det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.
PGDNGår ett skjermbilde ned i et regneark.
ALT+PGDN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.
CTRL+PGDN går til neste ark i en arbeidsbok.
CTRL+SKIFT+PGDN merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.
PGUPGår ett skjermbilde opp i et regneark.
ALT+PGUP går ett skjermbilde til venstre i et regneark.
CTRL+PGUP går til forrige ark i en arbeidsbok.
CTRL+SKIFT+PGUP merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.
MELLOMROMI en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.
CTRL+MELLOMROM merker en hel kolonne i et regneark.
SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.
CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.
Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM gjeldende område. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM én gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM en tredje gang for å merke hele regnearket.Når et objekt er merket, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM alle objektene i et regneark.ALT+MELLOMROM viser systemmenyen for Excel-vinduet.
TABGår én celle til høyre i et regneark.
Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.
Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.
SKIFT+TAB går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.
CTRL+TAB bytter til neste kategori i en dialogboks.
CTRL+SKIFT+TAB bytter til forrige kategori i en dialogboks.

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.