KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

Vi tar samfunnsansvar

Som en del av det norske næringsliv er vi avhengige av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å kunne lykkes. Vår virksomhet spiller en viktig rolle i samfunnet og er med på å påvirke omgivelsene vi er en del av. Vi er opptatt av å forankre samfunnsmessige og miljømessige hensyn i vår strategi og daglige drift, og å være en viktig bidragsyter til å løse vår tids miljø- og samfunnsutfordringer gjennom ansvarlig drift.

KnowledgeGroup tar ansvar for hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, samfunn og nærmiljø. Vår målsetning er til enhver tid å framstå som gode samfunnsborgere, og å bidra positivt til miljøet rundt oss. Dette gjør vi gjennom respekt for menneskerettigheter, ved å skape trygge og rettferdige arbeidsvilkår for våre ansatte, iverksettelse av miljøbesparende tiltak, bekjempelse av korrupsjon og gjennom god etikk og høy forretningsstandard i alle ledd.

Etikk

KnowledgeGroup er opptatt av å ha en høy forretningsstandard og å opptre ansvarlig i alle sitasjoner overfor våre interessenter. God forretningsskikk er forankret i våre grunnholdninger, og vi tror på et åpent forhold til lovgivende myndigheter, ansatte, kunder og partnere.

Mennesker

KnowledgeGroup støtter FNs verdenserklæring om menneskehetsrettigheter og vi mener at alle mennesker er likestilt og har samme grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred. KnowledgeGroup skal være en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver der alle medlemmer skal behandles likt uavhengig av kjønn, rase, etnisk opprinnelse, religion, tro, handicap, alder eller seksuell legning.

I KnowledgeGroup har vi et bevisst og aktivt forhold til helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Våre ansattes trivsel er viktig for oss, og vi er opptatt av å skape et dynamisk og trygt arbeidsmiljø. Våre hovedmål med HMS-arbeidet er et lavt sykefravær, å oppmuntre til mosjon og treningsglede, og ikke minst et trivelig og inkluderende arbeidsfellesskap.

Miljø

KnowledgeGroup er opptatt av å ha en tydelig klima- og miljøpolitikk som minimerer innvirkningen vår organisasjon har på det ytre miljø. Vi jobber aktivt med å ivareta miljøet rundt oss ved å ha tydelige retningslinjer og fremtredende tiltak.
• Energibesparende løsninger og utstyr.
• Fokus på minimal bruk av papir og overgang til elektroniske løsninger.
• Kildesortering av papp, plast, papir, metall/stål, restavfall, datautstyr.
• Samarbeid med leverandører som forebygger avfall.